تبلیغات
برگزیده ی آثار جواد نعیمی - خلاقیت و نوآوری پشتوانه كامیابی و ماندگاری / نوشته ی جواد نعیمی
برگزیده ی آثار جواد نعیمی

    جسم وجان انسان همواره نیازمند پویایی، پیش روی و دگرگونی های مثبت و انرژی زایی هستند كه آدمی را به تلاشی شورانگیز و زاینده برای رشد و نشاط و موفقیت ترغیب كنند. از این روی، خلاقیت و نوآوری را می توان لازمه یك زندگی پویا، جهش زا، شادی آفرین و ثمربخش دانست.

نوآوری و خلاقیت علاوه بر ایجاد انبساط و توانایی كار و مددرسانی به موفقیت افراد، جامعه را نیز متحول، پیشرفته و بانشاط می سازد. به بیانی دیگر خلاقیت به رشد و شكوفایی افراد و نهادهای اجتماعی كمك می كند. چنین است كه می توان نوآوری را امری ضروری به منظور ایجاد ارتباط مستمر و پویا میان فرد و جامعه تلقی كرد و آن را به عنوان ویژگی عمده افراد و جوامع زنده و بالنده شناخت.

   در پاسخ به این نكته كه خلاقیت چیست؟ باید گفت: شاید تعریف دقیق این واژه ها- همانند دیگر تعریف ها- كار چندان آسانی نباشد، اما با نگاهی به برخی تعاریف، می توان تا حدودی فرآیند خلاقیت و نوآوری را بازشناسی كرد.

برخی خلاقیت را همان تمایل و ذوق به ابداع و ایجاد می دانند كه در همه افراد و در همه سنین بالقوه وجود دارد و در شرایطی ویژه و مناسب بروز می یابد و آشكار می شود. این ویژگی سبب تولید اثر یا آثار ویژه ای می شود كه مورد بهره برداری افراد جامعه قرار می گیرد و تنها به فعالیت خاصی محدود نمی شود، بلكه همه مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دانش های گوناگون از جمله هنر و ادبیات را در برمی گیرد.

   گروهی بر این باورند كه خلاقیت فرآیندی زهنی مركب از قدرت ابتكار و انعطاف پذیری است. فعالیتی فكری است كه باهوش معمولی تفاوت دارد و اصولا وابسته به تفكر واگر است كه تخیل را به كار انداخته و نوآوری در زمینه های گوناگون را فزونی می بخشد.

   تعریف دیگری از خلاقیت، آن را توانایی به ضابطه درآوردن تركیب های جدید حاصل از دو مفهوم یا بیش تر كه پیش تر در ذهن آدمی وجود داشته می داند.

   هم چنین خلاقیت به كارگیری قدرت تخیل در واداشتن دیگران به انجام كاری نیز تعریف شده است.

در تعریفی دیگر آمده است كه خلاقیت فرآیندی از فعالیت ذهنی جاری در زمان است كه ضمن برخورداری از اصالت، قدرت، توافق و درك ویژه از موقعیت های مربوط به یك مساله، به حل هنرمندانه و نوآورانه آن می پردازد.

تركیب، تجمع و تلفیق عناصر و پدیده های از پیش شناخته شده در یك مجموعه نو كه تازه و بدیع جلوه كند، تعریف دیگری از خلاقیت است.

   به هر روی، هرگونه تعریفی از خلاقیت و نوآوری را بپذیریم، این واقعیت را نمی توانیم انكار كنیم كه تقریبا همه ما اگر بخواهیم می توانیم نوآوری های ویژه ای داشته باشیم و با بهره وری از آن ها به زندگی درخشان تر و بهتری دست یابیم. زیرا بااستفاده از خلاقیت توان می یابیم كه خدمات و محصولات بهتری به یكدیگر ارائه كنیم و روابط فردی و اجتماعی خویش را بهبود بخشیم.

   بدیهی است كه یكی از معیارهای اصیل نوآوری، میزان اثربخشی و فایده رسانی آن است. ویژگی شخص خلاق هم آن است كه بیش تر به استقلال فكری و كاری خود می اندیشد و از دنباله روی های بی رویه از دیگران پرهیز می كند. چون می داند كه خلاقیت دگرگونی می آفریند و اندیشه خلاق هم بیش تر در اثر تغییر شرایط به وجود می آید.

تفكر خلاق، دربردارنده نگرش ها و اندیشه های بكر و نوین است. كاوش گری، ماجراجویی، خطرپذیری، شیفته ناشناخته بودن و رها شدن از روزمرگی ها و نگاه های تكراری به پدیده ها، به پدیداری خلاقیت و بازآفرینی مدد می رساند و نوآوری ها را سرعت و كمال می بخشد.

   در اعماق خلاقیت، بروز شخصیت و توانایی انسان و در واقع خودشكوفایی او نهته است. البته این خود شكوفایی به خودآگاهی، پذیرش و بهره گیری از تجربه های دیگران، اعتماد داشتن به خویشتن، یادگیری روزافزون و پیمایش راه های تازه نیاز دارد. نیروی تصور و تخیل سنجیده و هدایت شده نیز نقش مهمی در نوآوری ایفا می كند.

نشاط ناشی از خلاقیت، فرد و جامعه را به سوی اعتدال و كمال وموفقیت رهنمون می شود و بر این اساس می توان ادعا كرد كه هر كس قاطعانه مصمم به رشد و پرورش عادت دادن خویش به تفكر و نوآوری نباشد، نه تنها از بزرگ ترین لذت زندگی محروم و به دور مانده، بلكه هرگز توفیق خودیابی و خودسازی را نیز نمی یابد. زیرا همه پیشرفت ها و پیروزی ها حاصل اندیشه و نوآوری هستند. البته باید توجه داشت كه نوآوری ها نیز اغلب نتیجه تلاش یك یا چند انسان مستعد و نابغه نیستند، بلكه فرآیندی حاصل از مشاركت همه افراد جامعه به شمار می روند. بنابراین برخورداری از خلاقیت، ضرورتی فردی و اجتماعی است.

   عشق و علاقه انسان به كار خویش، نقش برجسته و مهمی را در ایجاد خلاقیت ایفا می كند. هرچند كه این عشق به تنهایی كافی نیست، بلكه فرد خلاق باید با مشكلات گوناگونی كه ناشی از انگیزه های درونی و بیرونی و محدودیت های وجودی و اجتماعی است، دست و پنجه نرم كند.

   استفاده هدف مند از ابتكار و اختراع و اندیشیدن به تغییرات، برخورداری از هوش آماده و انعطاف پذیر، دارا بودن ذهنی به دور از پیش داوری، آمادگی برای فراگیری هرچه بیش تر، داشتن توان تشخیص موقعیت ها و ضرورت ها و برخورداری از توانایی جایگزین سازی، از ضرورت های نوآوری و خلاقیت به شمار می روند.

بدین گونه، می توان گفت كه افراد خلاق و نوآور، پیوسته مسیر تحول و پیشرفت را می پیمایند و باتوجه به عنصر زمان، مكان، و ویژگی ها جامعه خویش، در زمینه های گوناگون به رشد و شكوفایی نایل می شوند.

افراد فاقد خلاقیت در حقیقت از كمال لازم برخوردار نبوده و همواره در انطباق بخشیدن خویش با تغییرات اجتناب ناپذیر زندگی، دچار مشكل و سردرگمی و نگرانی می شوند.

   تمرین هایی برای رشد خلاقیت و بهره آوری از نوآوری وجود دارد كه از جمله می توان به مواردی مثل تجربه اندوزی و استفاده از یافته های دیگران، روی آوردن به بازی های فكری نظیر حل جدول و معما، پرداختن به هنرهای زیبا و كارهای دستی اشاره كرد. پرداختن به گل سازی، تكه دوزی، طراحی و نقاشی، پیكرسازی، كلاژ، سبدسازی، تبدیل كردن وسایل خراب و بدون استفاده، به اشیایی مفید یا تزیینی و این گونه كارها، علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت به رشد خلاقیت انسان هم كمك می كند.

   شایان ذكر است كه رشد خلاقیت با مطالعه نیز نسبت مستقیم دارد و بدیهی است كه گزینش درست مواد و مطالب مناسب برای مطالعه هم بسیار مهم است. هم چنان كه یادداشت برداری به هنگام خواندن اهمیت زیادی دارد. نوشتن نیز می تواند تمرین خوبی برای پرورش خلاقیت و نوآوری تلقی شود. بهره گیری از تداعی معانی، داشتن ذهنی پویا و تأثیرپذیر، استفاده درست و پیوسته از حواس گوناگون و تقویت آن ها، دقت نظر و دارا بودن توانایی ذهنی در سوژه یابی، برخورداری از تدبیر و تمرین برای تجزیه و تحلیل صحیح مسایل، داشتن حوصله و فكری عمیق و گسترده، ایجاد پرسش های گوناگون و پاسخ یابی برای آن ها، دارا بودن پشتكار، تمرین كارهای گروهی، نقد و بررسی ایده های گوناگون و عملكردهای مختلف و نظایر این ها، در بهبود سطح خلاقیت و تقویت نیروی نوآوری تأثیری به سزا دارند.

شما می توانید به منظور تقویت و فعال سازی توانایی های نهفته آفرینندگی در وجود خویش، روش های جهت دادن به علاقه مندی ها و سلیقه های خویش را بیاموزید، چگونگی شكل دادن به اندیشه های خود را تمرین كنید، شیوه های گسترش دادن دامنه دانش و آگاهی را فرا بگیرید و عادت های مفیدی را كه به تداعی تركیب های جدید در شعور آگاه و ذهن پویای شما شتاب می بخشد بازشناسی كنید. بنابراین باید بیش تر بیندیشید، از تصور و تخیل نیز بهره ببرید و از طبیعت و آفریده های گوناگون خداوند نیز الهام بگیرید.

   كوچك و یا بزرگ كردن نسبت ها و اندازه های اشیا، تعویض رنگ آن ها، تغییر دادن ماده اصلی اشیا (مثلاً تصور چكشی از چوب پنبه به جای آهن) تغییر مكان و عملكرد اشیا (مثلا استفاده از یك لیوان به جای گلدان) تغییر حركت ها (كند و یا تند كردن حركت بیش از حد معمول) تغییر ابعاد اشیا(مثلا قلمی به اندازه یك بیل!) تصور تغییر در وزن اشیا (مانند توانایی پریدن برای انسان) و تلفیق اندام های مختلف دریك بدن می توانند نمونه هایی از تمرین برای كسب مهارت و توانایی نوآوری و خلاقیت محسوب شوند.

   خلاصه آن كه برای پرورش خلاقیت، از عشق ورزیدن به یك موضوع و پی گیری آن نباید هراسی به خود راه دهیم. بلكه باید آن چه را می خواهیم به برترین گونه ممكن به فرجام برسانیم. هم چنین باید نیروهای درونی خویش را بازشناسی كنیم ، بفهمیم، تمرین كنیم، به جست وجو بپردازیم، كشف كنیم و از حاصل كار خویش لذت ببریم. باید بیاموزیم كه چه گونه خویشتن را از زیر بار سنگین انتظارات دیگران و آن چه برما تحمیل می شود رها سازیم و خود را از قید وبندهای دست و پاگیر برهانیم. خوب است معلم یا راهنمای گران قدر و آگاهی را هم بیابیم و از او مدد بجوییم. از اتلاف وقت و انرژی های درونی خویش بپرهیزیم، مهارت وابستگی به جمع و همكاری های گروهی را فرابگیریم و نیروها و علایق خود را آزادانه رد و بدل كنیم و بدانیم كه عوامل بازدارنده و مانع خلاقیت عبارتند از اسیر تكرارها و عادت ها شدن، دلسردی و نداشتن اعتماد به نفس ، هم رنگ جماعت شدن و پرداختن به كارهای تكراری، كم رویی، بی حوصله گی و مانند این ها... هر چند كه عدم تشویق و بی توجهی نزدیكان و جامعه را به افراد خلاق نیزمی تواند از دیگر موانع خلاقیت شمرده شود. در هر حال باید با ایجاد خودباوری و خودشكفتگی، راه های نرفته را پیمود و برای بروز هرگونه نوآوری سازنده و مثبت تلاش ورزید تا در همه جا نهال های زیبای نوآوری غرس شوند، بالنده و تنومند و پرثمر گردند و میوه های شیرین شكوفایی را فراروی جامعه قرار دهند.

بدون تردید آن چه استقلال ما را تداوم می بخشد و پیروزی های مداوم ما را در رویارویی با دشمنان و بداندیشان تضمین می كند، رشدو پیشرفت ما را سرعت می بخشد و توان ما را برای مقابله با دشواری هاو مشكلات افزایش می دهد. خلاقیت و نوآوری در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... است. هرگاه همه ما، از توانایی های فكری و عملی خود بهره كافی ببریم و نوآوری های بالقوه خویش را به منصه ظهور و بروز برسانیم، با گام هایی استوارتر به سوی هدف پیش خواهیم رفت و به آسانی به سامان دهی زندگانی و دستیابی به پیروزی های لازم، موفق خواهیم شد.

نواندیشی های هدف گرایانه و خلاقیت های هدایت شده قادرند انسان را در تحمل دشواری ها و غلبه بر مشكلات، ثابت و استوار نگه داشته و راه های برون رفت از سختی ها و تنگناها را پیش روی آدمی قرار دهند.

ضمن آن كه تقویت خلاقیت، توانایی مقابله با تحریم ها، ترفندها و كینه توزی های دشمنان را افزایش می بخشد و از كارآیی تهدیدها، تقابل ها، شایعه پراكنی ها وتلاش های مذبوحانه آنان می كاهد. با بروز و بهره گیری از نوآوری هاست كه می توان در برابر رویدادها و پدیده های گوناگون به شایستگی ایستاد و از همه عرصه های نبرد، پیروزمندانه بازگشت. خلاقیت، شكوفایی و زایش و رشد و خوداتكایی و بهره وری و شادمانی و بهروزی را در پی خواهد داشت و در یك كلام، نوآوری پشتوانه ماندگاری، كامیابی و والایی فرد و جامعه به شمار می رود.

   طعم شیرین نوآوری و شكوفایی ارزانی جان ها و كام های شما و جام های پیروزی و موفقیت پیش كش مردمان آزاده، مسلمان و انقلابی ایران زمین باد!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 27 فروردین 1396 08:26 ب.ظ
Quality articles or reviews is the key to interest the users to pay a quick visit the web site,
that's what this web page is providing.
دوشنبه 14 فروردین 1396 03:41 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this excellent blog!

I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to brand new updates and
will talk about this website with my Facebook group.
Talk soon!
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 10:05 ق.ظ
سلام عزیز انتظار زیادی ازتون ندارم فقط دلم میخواد بهم سر بزنید و نطرتون را بگین و با هم تبادل لینک داشته باشیم منتظرم گلم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


جواد نعیمی
نویسنده،پژوهشگر، ویراستار
متولد مشهد، 1335
دارای حدود یک صد و سی کتاب چاپ و منتشر شده برای کودکان و نوجوانان و بزرگ سالان.
دارنده ی گواهی نامه ی درجه ی دوی هنری در زمینه ی ادبیات داستانی.
خادم برگزیده ی فرهنگ رضوی (1395)
دارنده ی بیش از یک صد و بیست لوح تقدیر و تقدیر نامه از مراکز گوناگون فرهنگی برای فعالیت های نگارشی و فرهنگی.
و...

مدیر وبلاگ : جواد نعیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

محکوم کردن توهین به پیامبر

align="center">فال حافظ


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
code By 20Tools.com -->